Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Niciun comentariu la Prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu cerințele Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, CREST ENERGY S.R.L., în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este legat de îndeplinirea obiectului de activitate al societății, respectiv comercializarea energiei electrice.

Orice persoană care accesează site-ul și care oferă date sau informații cu caracter personal, inclusiv prin intermediul formularelor de comanda de pe acest site, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele:

  • procesarea informațiilor transmise de către aceasta în scopul derulării relațiilor precontractuale/contractuale cu CREST ENERGY S.R.L.;
  • stocarea și procesarea de către CREST ENERGY S.R.L. a informațiilor ce contribuie la îmbunătățirea relației cu clienții/potențialii clienți/consumatorii;
  • prelucrarea datelor și informațiilor personale de către CREST ENERGY S.R.L. în vederea efectuării de studii de piață.

Informațiile  înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și pot fi comunicate numai următorilor destinatari: partenerilor contractuali ai operatorului, alte companii din același grup cu operatorul, autorități publice centrale/locale, agenții de colectare debite/recuperare creanțe, mass-media, cu respectarea prevederilor contractuale de confidențialitate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor.

Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, trimisă către CREST ENERGY S.R.L. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Prin completarea prezentului formular, declar ca imi exprim consimtamantul, in mod expres si neechivoc, pentru ca orice date cu caracter personal, precum si orice alte informatii furnizate de mine, cuprinse in acest document, sa intre in baza de date CREST ENERGY S.R.L., a imputernicitilor acestuia, pentru a fi prelucrate si utilizate de acestia in orice activitati si scopuri statistice si/sau legate de marketing (inclusiv primirea de apeluri in actiuni de marketing direct, de promovare a noilor oferte, produse si servicii), in conformitate cu legislatia in vigoare si in conformitate cu Politica de Confidentialitate.

Back to Top