Drepturi și obligațiile clienților

Drepturi și obligațiile clienților

Niciun comentariu la Drepturi și obligațiile clienților

Drepturile consumatorului de energie electrică

 

 • dreptul de a avea acces la rețelele electrice de interes public și să consume energie electrică în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;
 • dreptul de a fi informat în legătură cu condițiile generale de contractare, prețurile și tarifele aplicabile;
 • dreptul de a solicita furnizorului modificarea și completarea contractului de furnizare și a anexelor la acesta sau să inițieze acte adiționale la contracte, atunci când apar elemente noi, când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale;
 • dreptul de a avea acces pentru citire la grupurile de măsurare și decontare;
 • dreptul de a solicita furnizorului să ia măsuri pentru remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor survenite în rețeaua electrică;
 • dreptul de a primi despăgubiri de la furnizor / operator de rețea / alt client final, conform prevederilor contractuale, când i se produc daune din vina acestora ori în cazul nerespectării indicatorilor de calitate a energiei;
 • dreptul de a solicita furnizorului reduceri tarifare sau, după caz, plata daunelor rezultate din furnizarea energiei electrice la un nivel de calitate în afara limitelor prevăzute de normele tehnice aplicabile sau de contracte;
 • dreptul de a schimba furnizorul, conform procedurii Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), fără plata vreunei taxe;
 • de a primi un decont final de regularizare a tuturor obligațiilor de plată în termen de 42 de zile de la schimbarea furnizorului;
 • de a beneficia de proceduri transparente, simple și ieftine de soluționare a plângerilor;
 • dreptul de a supune soluționării ANRE divergențele rezultate din derularea contractului, în baza procedurii elaborate de autoritate;
 • dreptul de a opta pentru oricare modalitate de plată pe care furnizorul o pune la dispoziție;
 • dreptul de a i se notifica orice intenție de modificare a condițiilor / clauzelor contractuale și de a fi informat, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a rezilia contractul;
 • de a primi informații transparente și utile privind prețurile și tarifele aplicate;
 • de a fi informat în legătură cu orice majorare a tarifelor;
 • de a primi toate datele pertinente privind consumul;
 • de a fi informat cu drepturile de care dispun în materie de servicii universale, atunci când au acces la aceste servicii, în temeiul dispozițiilor legii;
 • de a fi informat cu privire la consumul real și costurile reale suficient de frecvent astfel încât să aibă posibilitatea să-și regularizeze propriul consum de energie electrică.

Obligațiile consumatorului de energie electrică

 • obligația de a achita contravaloarea energiei electrice consumate;
 • obligația de a achita penalitățile de întârziere, în cazul nerespectării prevederilor contractuale;
 • obligația de a sesiza imediat furnizorul în legătură cu orice defecțiune pe care o constată în funcționarea grupului de măsurare;
 • obligația de a menține starea tehnică corespunzătoare a instalațiilor electrice proprii în conformitate cu normele în vigoare;
 • obligația de a comunica în scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza încheierii contractului de furnizare;
 • obligația de a răspunde pentru daunele cauzate furnizorului / operatorului de rețea;
 • obligația de a respecta dispozițiile dispecerului energetic în conformitate cu reglementările în vigoare, în cazul marilor consumatori;
 • obligația de a nu modifica valorile parametrilor de protecție și dereglaj stabilite cu operatorul de rețea;
 • obligația de a lua măsuri de evitare a supra compensării energiei reactive, în cazul în care în contractul de furnizare nu există prevederi contrare;
 • obligația de a prezenta furnizorului prognoze orare de consum, conform reglementărilor emise de ANRE, în cazul consumatorilor cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare de cel puțin 1000 kVA;
 • obligația de a asigura menținerea factorului de putere între limitele prevăzute prin reglementări emise de ANRE, cu excepția consumatorilor casnici și a celor asimilați consumatorilor casnici;
 • obligația de a efectua plata energiei electrice consumate până la momentul sistării energiei electrice și, după caz, a penalităților și majorărilor de întârziere la plată, în cazul în care consumatorul care a convenit cu furnizorul sistarea temporară a furnizării energiei electrice;
 •   oricare alte obligații prevăzute de reglementări.

 

Back to Top